2. VIKARSKURSE (6-Wochen-Kurse)

2.1 Vikars-Kurs (geschlossen) VK*18
04.02.-15.02.2019; 25.02.-22.03.2019 Halle
Leitung: Beate Violet, Peter Rönndahl, Yvette Schwarze
2.2 Vikars-Kurs (geschlossen) VK*19
04.02.-15.02.2019; 25.02.-22.03.2019 Weimar
Leitung: Christiane Bertling-Beck, Veikko Mynttinen
2.3 Vikare (Ordjg., PT)
03.06.-05.06.2019 Gruppe 1
Leitung: Beate Violet, Veikko Mynttinen
2.4 Vikare (Ordjg., PT)
11.06.-13.06.2019 Gruppe 2
Leitung: Beate Violet, Veikko Mynttinen