VIKARSKURSE (6-Wochen-Kurse)

2.1 Vikars-Kurs (geschlossen) VK*20
03.02.-14.02.2020 / 24.02.-20.03.2020 Halle
Leitung: Beate Violet; Peter Rönndahl
2.2 Vikars-Kurs (geschlossen) VK*21
03.02.-14.02.2020 / 24.02.-20.03.2020 Weimar
Leitung: Ulrike Baehr-Zielke; Veikko Mynttinen
2.3 Vikare (Ordjg. 2021, Theorie)
20.04.-24.04.2020 Wittenberg
Leitung: Sabine Kramer; Beate Violet
2.4 Vikare (Ordjg. 2021, Theorie)
20.07.-24.07.2020 Gruppe 1
Leitung: Beate Violet; Veikko Mynttinen
2.5 Vikare (Ordjg. 2021, Theorie)
24.08.-28.08.2020 Gruppe 2
Leitung: Beate Violet; Veikko Mynttinen